Sotning och brandskydd

Hur ofta kommer sotaren?

Sedan den nya lagen om skydd mot olyckor, som infördes 2004, är det två olika moment som berör din eldstad. Dels är det den traditionella sotningen/rengöringen – med syfte att få bort sot och brandfarliga beläggningar – samt den undersökande delen med brandskyddskontroll, för att säkerställa att eldstaden fungerar som den ska.
Intervallerna för sotning fastställs av din kommun, medan tidpunkterna för brandskyddskontroll regleras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
Du behöver inte själv hålla koll på när sotning och brandskyddskontroll ska ske – det gör det utsedda sotningsföretaget utifrån uppgifterna i den s.k kontrollboken (fastighetsregistret). Du får en avisering i god tid inför besöket.

Intervaller för sotning

Fristerna bestäms lokalt i respektive kommun och kan därför variera över landet. Vi rekommenderar att du besöker din kommuns hemsida och söker på sotning.

Intervaller för brandskyddskontroll:

Kontrollfristen för brandskyddskontroll är gemensam för hela landet och sker vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Det kan dock finnas andra parametrar som spelar in för hur ofta du behöver göra brandskyddskontroll. Till exempel finns för lokaleldstäder ett regelverk som utgår ifrån de individuella bedömningar som görs av brandskyddskontrollanten. Mer om tumregler och myndigheternas riktlinjer kan du läsa på msb.se (sök på brandskyddskontroll).

Här följer en översikt kring de vanligaste intervallerna för objekt i småhus:

  • Om du eldar med fast bränsle (ved, pellets, etc):

a) Värmepanna (ved) som fungerar som huvudsaklig värmekälla: 3 ggr/år.
b) Värmepanna (pellets) som fungerar som huvudsaklig värmekälla: 2 ggr/år.
c) Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: 1 ggr/år.
d) Eldstad som inte är huvudsaklig värmekälla: vart 3:e år (eldning mindre än 500kg/år).
e) Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart 3:e år.

  • Om du eldar med flytande bränsle:

a) Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja, med märkeffekt över 60 kW: 2 ggr/år
b) Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja, med märkeffekt högst 60 kW: 1 ggr/år
c) Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparatur har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning: vartannat år.

Vad kostar det?

Den taxa som myndigheterna fastställt för sotning respektive brandskyddskontroll, som gäller för din ort, hittar du vanligen på din kommuns webbplats eller på det lokala sotningsföretagets hemsida.

Läs även:

Vill du ha våra brev via Kivra?

X